N.I.G.S.
550 € + ФПА
BRC
660 € + ФПА
LIQUIDSI
1300 € + ФПА
Άδεια εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και μεθανίου υγραεριοκινηση diplom
Άδεια λειτουργίας συνεργείου υγραεριοκινηση licenz